Mostiště v centru pozornosti... rekonstrukce úpravny zahájena

Po mnohaleté přípravě dospěl v závěru roku 2011 projekt s názvem „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy region Žďársko“ do své realizační fáze. Jde o první etapu celého projektu, spočívající především v doplnění technologie a rekonstrukci úpravny vody Mostiště a dále v dílčí rekonstrukci vodovodního přivaděče ÚV Mostiště - ČS Ovčírna. Stavba se zahajuje v březnu 2012 s náklady 435 mil. Kč.  

Cílem zahajovaného projektu „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy region Žďársko – I. etapa“ je zajistit na úpravně vody Mostiště kvalitu vyrobené pitné vody v průběhu celého roku ve vazbě na měnící se kvalitu surové vody v údolní nádrži Mostiště cestou doplnění odpovídajících technologických prvků a desinfekce vody. Vlastníkem a investorem je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Vodárenská soustava má jednoho provozovatele, a to Vodárenskou akciovou společnost, a. s., která provozuje tuto soustavu na základě nájemních a provozních smluv.

Na ÚV Mostišti bude maximální výkon technologické linky úpravny vody 220 l/s - surová voda, 200 l/s - výroba upravené vody. Po skončení rekonstrukce úpravny vody Mostiště se bude technologická linka úpravny vody skládat z následujících částí: provzdušnění vody, reakční nádrž pro oxidaci manganu, koagulace se separací na flotaci a následně pískových filtrech, dávkování ozonu a filtrace přes granulované aktivní uhlí, stabilizace vody (dávkování vápenného hydrátu a oxidu uhličitého, dezinfekce vody (UV záření, oxid chloričitý, chlor) a kalové hospodářství (flotace a šnekový lis).

Základní údaje o stavbě

Provozovatel: VAS, divize Žďár nad Sázavou

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: SMP CZ a. s. Praha

Podzhotovitel technologie: ARKO TECHNOLOGY a. s. Brno

Projektant realizační dokumentace: Hydroprojekt CZ a. s. Praha

Správce stavby: Sdružení VRV – API – EUROVISION 

                           -  vedoucí sdružení VRV a. s. Praha

Cena stavby dle smlouvy:  435 833 110,- Kč (bez DPH)

Zahájení vlastních stavebních prací: 1. 3. 2012.

Termín dokončení stavby

včetně ukončení zkušebního provozu: 30. 4. 2015.

Na území okresu Žďár nad Sázavou jsou vodárenskou soustavou zásobována města Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Velká Bíteš a 122 obcí popř. místních částí. V regionu Žďársko je z celkového množství vyrobené vody cca 75 % původu z povrchových zdrojů surové vody. Na úpravně vody (dále jen ÚV) Mostiště je vyráběno cca přes 50 % dodávané vody a na úpravnu vody Vír připadá necelých 25% produkce celkové vyrobené vody v severní části této vodárenské soustavy. Hlavní zdroje pitné vody v regionu Žďársko - úpravny vody Vír a Mostiště – jsou v některých místech vodárenské soustavy navzájem zastupitelné, ale jsou mnohé lokality, kde není možná vzájemná zastupitelnost jednotlivých zdrojů pitné vody. Z těchto důvodů jsou tyto zdroje pitné vody nepostradatelné a kvalita vyrobené pitné vody na těchto úpravnách je tedy klíčová.

Soustava má 5 zdrojů vody, z toho 2 povrchové (úpravna vody Mostiště, úpravna vody Vír) a 3 podzemní, 230 km vodovodních řadů, 53 vodojemů a 10 čerpacích stanic. Na úpravně vody Mostiště se vyrobí přes 50 % dodávané vody.

Podrobná zpráva o úpravně vody a její rekonstrukci.

Úpravna vody MoštištěUV Mostiste

 Provoz úpravny vody Mostištěprovoz UV Mostiste