Naše společnost má nový certifikát

Potvrzuje zavedení a shodu systému managementu hospodaření s energií dle normy ISO 50001:2012.  

Od poloviny června má VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., nový certifikát  EnMS -002-2016. Ten potvrzuje zavedení a shodu systému managementu hospodaření s energií tak, aby vyhovovaly kritériím jednotlivých ustanovení normy ISO 50001:2012. Je platný v rozsahu celé územní působnosti společnosti pro následující činnosti:

  • Shromažďování, úprava a rozvod vody, tedy výroba a distribuce pitné vody, provozování vodovodních sítí.
  • Činnosti související s odpadními vodami, především odvádění a čištění odpadních vod a provozování souvisejících kanalizačních sítí.
  • Poskytování zákaznických služeb, představujících mimo jiné výstavbu inženýrských sítí pro kapaliny a plyny, technické zkoušky a analýzy.

Certifikační audit zaměřený na obhajobu systému hospodaření s energií se uskutečnil ve dnech 13. až 17. června. Celý proces certifikace byl zabezpečen zaměstnanci VAS. Byl navržen a koordinován z pozice oddělení integrovaného řízení generálního ředitelství.  Získání certifikátu bylo velmi složité, a to zejména díky skutečnosti, že VAS nakládá s energiemi ve značném rozsahu a ve velmi širokém spektru provozovaných zařízení.  Vždyť pouze počet odběrných míst s měřením spotřeby elektrické energie vysoce převyšuje hodnotu 1000. K tomu je nutno dále přičíst ostatní druhy spotřebovávaných surovin reprezentujících následnou výrobu energie. Jedná se o situaci jen velmi těžko srovnatelnou s ostatními provozovateli technologických zařízení a pro nastavení systému bylo problematické najít nějaký vhodný model. V této souvislosti byly využity zkušenosti z předchozích certifikačních procesů. Systém hospodaření s energií je pevně navázán na stávající certifikované složky integrovaného systému řízení, tedy řízení kvality a environmentální řízení, jehož silnou stránkou je dobře zvládnuté a praxí ověřené elektronické řízení dokumentace.

Z certifikačního procesu jsou zřejmé příležitosti ke zlepšení hospodaření s energií, které plynou z realizovaného procesu, část z nich je již zahrnuta do našich energetických cílů. Realizace mnohých je však závislá od investičních možností vlastníků infrastruktury.

Ing. Josef Filla

Manažer řízení kvality a hospodaření s energií generálního ředitelství

Certifikát EnMS