Naše společnost představila svoje aktivity na Vysočině

Jako držitelé Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost jsme měli možnost prezentovat se na konferenci pořádané Krajem Vysočina.  

Historicky poprvé se 22. září 2016 v Jihlavě uskutečnila konference na téma Společenské odpovědnosti organizací, jejímž pořadatelem byl Kraj Vysočina. Cílem konference bylo sdílení informací o zkušenostech z oblasti společenské odpovědnosti organizací, jako součásti efektivního řízení trvale udržitelného rozvoje regionu. Konference navazovala na vyhlášení prvního ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost a mezi přednášejícími figurovali a své zkušenosti a poznatky sdíleli především držitelé této ceny.

 Program konference byl zaměřen na prezentaci jednotlivých konceptů souvisejících s uplatňováním společenské odpovědnosti v oblasti regionální, sociální a ekonomické odpovědnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí, přírodním zdrojům. Důraz byl kladen na diskusi účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností s dosavadní aplikací konceptu společenské odpovědnosti.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se měla možnost prezentovat v bloku mezi oceněnými podniky zaměstnávajícími nad 250 zaměstnanců. Vedoucí marketingu a komunikace Mgr. Iva Šebková ve svém vystoupení přiblížila poslání naší společnosti, jejímž významným kapitálem je jediný, ryze český akcionář. Zaměřila se na oblast životního prostředí, péči o zaměstnance, ale zejména na aktivity, které vedou ke zlepšení života v regionu, kde VAS provozuje vodovody a kanalizace.

„Věřím, že bohatým šířením dobrých praxí a zkušeností, které byly v rámci konference prezentovány, jsme přispěli k motivaci všech zúčastněných i další široké veřejnosti nejen k tomu, že budou prvky společenské odpovědnosti prosazovat ve své praxi, ale i k tomu, že se rozhodnout ověřit jimi dosahované výsledky prostřednictvím přihlášení do uvedené soutěže,“ uvedl Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, který konferenci slavnostně zahájil a ukončil.

Mgr. Iva Šebková

Vedoucí marketingu a komunikace

konference kr Vysocina