Následky mrazů na vodárenské infrastruktuře

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. se potýkala s nepříznivými klimatickými podmínkami v lednu a únoru 2012 zejména na Vysočině. Za toto období bylo do 20. 2. 2012 v divizi Žďár nad Sázavou odstraněno celkem 210 poruch na vodovodních řadech a vodovodních přípojkách, z toho nejméně 120 zámrzů v objektech odběratele. V jihlavské divizi za stejné období odstraňovali zaměstnanci na 71 poruch. Oproti stejné době roku 2011 se tak počet poruch ve žďárské oblasti zvedl téměř 3x, v jihlavské dvojnásobně.     

V nejchladnější divizi VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ve Žďáře nad Sázavou nevystoupí teploty ani přes den nad –10 až –12 °C.

Generální ředitel Ing. Miroslav Klos k tomu řekl: „V odběrných místech, kde není přípojka dostatečně ochráněna před působením mrazu a v únoru promrzala půda na Vysočině do hloubky více než 80 cm,  je nutno, aby majitelé nemovitostí předcházeli možnosti zámrzu a to i kontrolou prostor, kde je vodoměr umístěn. Je nutné pamatovat i na doprovodná rizika, jako jsou třeba riziko otevřeného nebo porušeného sklepního okna, nezatepleného poklopu vodoměrné šachty apod.“

 

Mrazy ale potrápily i lokality znojemska, kde byla půda promrzlá v rozmezí 40 až 90 cm. K největším  haváriím patřila oprava přivaděče surové vody z oceli DN 500, kde byl puklý svár a potrubí je uloženo ve velmi nepřístupném terénu Znojmo-Hradiště. Určitou raritou byla porucha, při které vytékala voda dokonce i ze sloupu veřejného osvětlení, který musel být dočasně odstraněn. V Nýrově došlo k zamrznutí věžového vodojemu typu Aquaglobus 100 m3. Zamrzla jak hladina, tak plovák, dokonce i přepad. Voda vytekla do dříku vodojemu, kde namrzla na rozvaděčích, žebříku a elektroinstalaci. Instalovaný radiomodem je jeden ze 2 stěžejních retranslačních stanic radiového přenosu. Došlo k výpadku v nočních hodinách na přenosu z více než 1/2 vodárenských objektů.

 

Na brněnsku bylo nejvíce problémů na židlochovicku. Potíže se vlivem mrazů projevily také na kanalizaci zakončené čistírnou odpadních vod v Rebešovicích. Právě na čistírně vybavené povrchovými aerátory došlo vlivem nízkých teplot blížících se k –20°C k jejich zamrznutí a následně k vyřazení celé biologické linky z provozu. Vzhledem k tomu, že vlivem nepříznivých klimatických podmínek jsme byli nuceni tuto čistírnu odstavit, byla celá věc projednána s místně příslušným vodoprávním úřadem a Českou inspekcí životního prostředí.

 

Další problémy lze očekávat s postupným rozmrzáním objektů. Majitelé vodoměrů a přípojek by tak měli na toto pamatovat a objekty si průběžně kontrolovat.

 

 Havárie přivaděče Znojmo - HradištěHavarie přivaděče Znojmo Hradiště

  Zamrzlý věžový vodojem v Nýrově 

vodojem v Nýrově