Odborníci radili, jak získat dotace na potřebné projekty

Seminář uspořádala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. a Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury v Hustopečích u Brna.  

Přes šedesát posluchačů z řad starostů, z vedení svazků, ale také z dalších vodárenských společností se sešlo 12. listopadu na celodenním odborném semináři s názvem Podmínky získání dotací - informace z první ruky s ukázkami praktických příkladů.

Cílem semináře bylo přiblížit, o jaké dotace je možné v současné době žádat, v jakých oblastech, ale také to, jak budou následně vyhodnocovány či jak bude kontrolováno správné použití dotací.  Na úvod semináře přiblížil předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Jindřich Král jak probíhalo předchozí dotační období Operačního programu Životní prostředí v letech 2007 – 2013 v oblastech, kde provozuje vodovody a kanalizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Celkem tedy na jihu Moravy a v kraji Vysočina, v okresech Blansko, Brno-venkov, Znojmo, Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou bylo v těchto letech připraveno celkem 108 projektů. Investory 57 z nich byly svazky obcí, dalších 51 pak obce, které jsou členy svazků. Náklady projektů činily 9 892 milionů korun.  Mezi nejvýznamnější projekty podle něj patřily:

  1. Projekt ochrany vod povodí řeky DYJE II - 1 069 mil. Kč - Svaz VKMO s.r.o.
  2. Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny -   784 mil. Kč  - Svazek vodovodů  a kanalizací Ivančice
  3. SV - Ivančice - Rosice - zajištění kvality pitné vody - 407 mil. Kč - Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  4. Rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděč  - 397 mil. Kč - Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí se sídlem v Boskovicích
  5. Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko - 578 mil. Kč - Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
  6. Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo - 608 mil. Kč - Vodovody a kanalizace Znojemsko
  7. Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka - 241 mil. Kč - Vodovody a kanalizace Třebíč
  8. Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura ­- 225 mil. Kč - Vodovody a kanalizace Třebíč

Dále pak zmínil oblasti, v nichž VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., ale také další pořadatelé semináře, mohou pomoci. Jedná se například o přechod z oddílného na vlastnický model, snížení cenového nárůstu z 5% na 2%, konsolidace finanční analýzy jednoho žadatele, konsolidace finančních analýz více žadatelů v jedné tarifní oblasti, ex – post monitoringu a dalších.

Podmínky Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, a to v prioritní ose 1 -  Čistota vody včetně financování vlastních zdrojů následně přiblížil Ing. Jan Kříž, náměstek ministra a ředitel sekce fondů EU Ministerstva životního prostředí ČR. Zdůraznil, do kterých oblastí bude možné investovat, jaké projekty budou upřednostňovány a proč.

Ředitel odboru provozování vodohospodářské infrastruktury Státního fondu životního prostředí Mgr. Jakub Němec se ve svém vystoupení zaměřil na podmínky udržitelnosti projektů OPŽP v letech 2014 – 2020 a vazby na podmínky udržitelnosti projektů z programového období 2007 – 2013. Reagoval také na dotazy přítomných, proč se v následujících letech uvažuje o zvýšení poplatků za podzemní vodu, které se negativně podepíše do dalšího nárůstu ceny vody. Vysvětlil, že tento krok vychází ze skutečnosti, že výše poplatků zůstala několik let neměnná. Zvyšování poplatků taktéž reaguje na opatření související s řešením sucha a zajištění dostatečných vodních zdrojů do budoucnosti. Podle něj však není nutné, aby se zvýšení poplatků podepsalo na konečné ceně vody pro odběratele. Je v kompetencích svazků, aby tyto poplatky kompenzovaly například snížením nájemného.

V rámci odborného semináře se hovořilo také o novele zákona o odpadech a možnosti zvýšení materiálového a energetického využití odpadů v rámci Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 3 - zpracování odpadů.

Velmi sledovaným a diskutovaným tématem byl příspěvek Mgr. Jana Lašmanského, LL.M. z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., který se týkal vládního návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten nahrazuje stávající zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon. Tyto legislativní změny se promítnou i do oblasti vodárenství.

Závěr akce pak patřil tématu Možnosti využití municipálních programů ČMZRB, a.s., které přiblížil Ing. Luděk Šrein, ředitel Odboru financování ČMZRB, a.s. Hovořilo se taktéž o úsporách a obnovitelných zdrojích energie s využitím dotací OP PIK a OP ŽP  a aktuálnímu stavu legislativy v oblasti hospodaření s energiemi a energetické audity v podmínkách vodárenských společností.

Množství dotazů z řad účastníků, diskuse s přednášejícími i mimo konferenční sál i další ohlasy ukazují, že seminář splnil svůj účel a vnesl jasno do řady oblastí, které procházejí neustálými změnami.                  

Mgr. Iva Šebková

Vedoucí marketingu a komunikace

Fotogalerie ze semináře
 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player