Pořádali jsme Světový den vody 2014

V prvním jarním měsíci je tradičně předmětem širokého zájmu vodohospodářské veřejnosti 22. březen. Tento den byl valným shromážděním OSN prohlášen Světovým dnem vody. Myšlenka vznikla na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v rámci celosvětového sumitu v Rio de Janeiru v roce 1992. Již od roku 1993 je voda oslavována jako cenná tekutina pro lidský život a svět vůbec a Světové dny vody se věnují činnostem, které se týkají ochrany a rozvoje vodních zdrojů. I redakční rada našeho firemního časopisu každoročně věnuje pozornost jeho oslavám, proto nám dovolte, abychom se s Vámi podělili o dojmy a zážitky z letošního ročníku, kterého jsme měli čest být její pořadatelé.  

Regionální oslava se konala 19. března pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího  Běhounka. Rada povodí Svratky pověřila v roce 2014 pořadatelstvím oslav VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a. s. Spolupořadateli akce byly dále společnosti Povodí Moravy, s. p., Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a Vírský oblastní vodovod s. m. o. Zástupce komunální politiky, měst a obcí, orgánů státní správy a samosprávy spjatých s vodohospodářskou problematikou jsme pozvali do SPORT – V – HOTELU v Hrotovicích. 

V úvodu  článku jsme neuvedli zásadní informaci, která výrazným způsobem ovlivnila naše plány, kde oslavy uspořádat a jak je tematicky zaměřit. Od roku 2004 vyhlašuje Světová meteorologická organizace hlavní témata Světového dne. Jednání reprezentantů OSN, kteří koordinují záležitosti související s problematikou vody (UN – Water), ve Stockholmu potvrdilo, že hlavním tématem v roce 2014 bude problematika vody a energie. S odsouhlaseným mottem „Water and Energy“ bylo současně představeno i logo, které bylo rozpracováno do obvyklé sady log a bannerů, využitelných k propagačním účelům souvisejících se Světovým dnem vody 2014. Využili jsme proto bezprostřední blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany, významného zdroje energie pro celou Českou republiku, kde se pojmy z motta potkávají a stávají realitou.

Vlastní program oslav Světového dne vody jsme tradičně rozdělili do dvou částí. V rámci odborných exkurzí dopoledního programu, měli účastníci setkání možnost navštívit AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a. s., vodní dílo Dalešice s prohlídkou informačního centra a hráze nebo se zúčastnit prohlídky zrekonstruovaného zámku ve Valči u Hrotovic. Odpolední oficiální část zahájila starostka města Hrotovice Mgr. Hana Škodová přivítáním všech účastníků. Poté již program pokračoval slavnostními odbornými semináři a projevy hostů.

Jako první, za pořádající organizaci, VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s., vystoupil její generální ředitel Ing. Lubomír Gloc s prezentací na téma „Síla vody“. Problematikou „Vody a energie v moravských řekách“ se zabýval generální ředitel státního podniku Povodí Moravy RNDr. Jan Hodovský, zástupce společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., generální ředitel Ing. Ladislav Haška si za téma své přednášky zvolil „Energie vody v našem životě“.  Na závěr prvního bloku přednášek vystoupil Ing. Jindřich Dušek, Ph.D., výkonný ředitel Vírského oblastního vodovodu s. m. o. Tématem jeho slov byly možnosti „Úspor elektrické energie při provozu zařízení Vírského oblastního vodovodu“.

Po projevech zástupců pořádajících společností v krátkém bloku kulturního vystoupení vodohospodářům krásu a kouzlo vody ve známých melodiích připomněly učitelky Základní umělecké školy v Třebíči paní Alice Matoušková a Bohumila Hanzalová.

Víte, že Jaderná elektrárna Dukovany je vlastně i elektrárnou vodní, protože ročně odebírá 50 miliónů kubíků vody z vodní nádrže Mohelno, že za to platí jednu čtvrtinu finančních nákladů na palivo a že třetinu vody, která „proteče elektrárnou“ pak zase EDU vrací zpět do řeky Jihlavy? Tyto a další zajímavé informace se účastníci dozvěděli ve druhé části odborného semináře z příspěvků zástupců EDU, ředitele Ing. Jaroslava Jakuba a Ing. Martina Uhlíře.  Ten všechny informoval, že v Dukovanech uvažují o výstavbě pátého jaderného bloku. V této souvislosti byla z celého semináře snad nejzajímavější jeho prezentace, ve které představil jakostní model povodí Jihlavy zpracovaný na základě požadavku Skupiny ČEZ.

Na konci semináře převzala ředitelka Denního centra Barevný svět, o. p. s. Bc. Alena Hostašová z rukou generálního ředitele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Ing. Lubomíra Gloce výtěžek dobročinné tomboly. Částkou 16 250 Kč podpořili účastníci akce fungování chráněného bydlení jeho klientů v Hrotovicích.

V závěru svého vzpomínání na, domnívám se, že zdařilou a důstojnou, oslavu vody a jejího významu pro lidstvo, musím poděkovat moderátorovi panu Milanu  Nohovi, který nás celým dnem provázel a jehož řečnické dovednosti  jsme si ověřili na mnoha předchozích společenských a kulturních akcích. Poděkování patří rovněž manželům Valovým, majitelům SPORT – V – HOTELU v Hrotovicích a celému skvěle sehranému týmu jejich zaměstnanců. Ti všichni nám se nám obětavě po celou dobu věnovali a umožnili nám tak strávit tento slavnostní den v příjemném prostředí jejich krásného hotelu.

Věříme, že jsme se se ctí  zhostili pořádání Světového dne vody a rádi tímto předáváme pomyslný štafetový kolík Povodí Moravy,s.p., které bude pořadatelem příštího ročníku.  

Dovolte nám, abychom se s vámi podělili o střípky zaznamenané v průběhu slavnostního dne také v naší fotogalerii.

náhled_SVD.JPG