Program valné hromady konané dne 23.6. 2011

Ke stažení: Oznámení o konání valné hromady

Program jednání valné hromady:
 • 1. Zahájení.
 • 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
 • 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 • 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2010.
 • 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010.
 • 6. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2010.
 • 7. Schválení rozdělení zisku za rok 2010.
 • 8. Změna stanov.
 • 9. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady.
 • 10. Volba a odvolání členů dozorčí rady.
 • 11. Závěr.

Podstatou navrhovaných změn stanov je:

uvedení stanov do souladu s platným právním řádem (úprava určitých ustanovení stanov tak, aby jejich znění odpovídalo platnému znění obchodního zákoníku; zejména pak úprava náležitostí plné moci k zastupování na valné hromadě, zmocnění členů orgánů k tomuto zastupování, změna znění některých ustanovení stanov s ohledem na změnu ustanovení § 67a obchodního zákoníku, úprava některých okolností týkajících se svolání valné hromady v návaznosti na žádost menšinových akcionářů), zakotvení principů týkajících se možnosti vydání a výměny hromadných akcií (zejména úprava možnosti společnosti vydat hromadné akcie, upraveny náležitosti hromadné akcie a proces jejich výměny), změna podoby akcií (z akcií zaknihovaných na akcie listinné) a s tím související změny stanov, zakotvení principů týkajících se možnosti poskytování finanční asistence (zejména založení oprávnění společnosti poskytnout finanční asistenci a úprava souvisejících povinností), úprava působnosti orgánů společnosti (zejména změna ve vymezení záležitostí, o kterých jsou orgány oprávněny rozhodovat, a úprava jejich povinností), úprava postavení generálního ředitele společnosti (zejména změna pravidla, že generální ředitel je jedním z členů představenstva, a úprava možnosti generálního ředitele účastnit se zasedání představenstva a obdržet zápisy z něj), změna vymezení způsobu jednání jménem a za společnost (zejména změna vymezení osob, které jsou z řad představenstva oprávněny jednat jménem společnosti, jakož i osob jednajících na základě plné moci), zakotvení limitace vnitřního jednatelského oprávnění představenstva společnosti (podmínění určitých jednání předchozím souhlasem valné hromady), změna způsobu podepisování jménem a za společnost (rozlišení způsobu podepisování v závislosti na tom, zdali podpis činí člen představenstva nebo zmocněnec na základě plné moci), zakotvení místa plnění peněžitých závazků společnosti v jejím sídle, změna způsobu oznamování informace o konání valné hromady (nadále má být tato informace publikována v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti). V rámci této změny stanov dojde též k přečíslování, předefinování a přeformulování jednotlivých článků stanov.

Návrh změn stanov bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 10. 6. 2011.

Práva spojená s akcií může vykonávat pouze osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin.

Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce. Akcionář nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti. V případě právnické osoby rovněž originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisem z registru sdružení. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a účetní závěrka za rok 2010 budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti u ekonomického náměstka generálního ředitele v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin, v termínu od 20. 5. 2011 do konání valné hromady.  

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2010

 

aktiva celkem: 952 087 tis.Kč

stálá aktiva: 332 764 tis.Kč

pohledávky: 454 303 tis.Kč

finanční majetek: 153 531 tis.Kč

vlastní kapitál: 538 433 tis.Kč

hospodářský výsledek: 21 441 tis.Kč

závazky: 405 233 tis.Kč