Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa byl zahájen

V úterý 28. 6. 2011 byl ve Velkém Meziříčí slavnostně zahájen „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa". Slavnostního aktu poklepání na první stavební kámen se zúčastnili zástupci svazků vodovodů a kanalizací dotčených regionů za hlavní asistence Svazu SVKMO s. r. o. Spolu s nimi se zahájení prací účastnili za VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a. s. jako provozovatele dotčené rekonstruované infrastruktury její předseda představenstva Ing. Jindřich Král a generální ředitel Ing. Miroslav Klos. Na tomto důležitém milníku v procesu prací nechyběli ani zástupci Kraje Vysočina a Ministerstva životního prostředí ČR.  

„Projekt je rozdělen na několik dílčích částí a zahrnuje v sobě 4 regiony - Třebíčsko, Jihlavsko, Žďársko a Blanensko. Tyto aglomerace byly vybrány dle seznamu priorit České republiky. Financování je zajištěno ze 72 % Evropskou unií, ve zbytku se na úhradách podílí regionální svazky měst a obcí a Státní fond životního prostředí. Finanční spolupodílení svazků svědčí o velké zodpovědnosti obcí a měst za kvalitu vodohospodářské obslužnosti obyvatel a za určení a zachování elementárních hodnot kvality těchto služeb. Vlastní provádění projektu je stavebně a technologicky velice různorodé -  dojde například k výstavbě jedné ČOV s kapacitou 1 800 EO a k rekonstrukci dalších tří čistíren, ale i k výstavbě či rekonstrukci kanalizace. Jsem rád, že se úspěšně daří tento projekt realizovat, protože těmito kroky dojde k výraznému snížení znečištění povrchových a odpadních vod v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji," zhodnotil projekt generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Miroslav Klos.

  

Projekt realizuje v  povodí výstavbu a rekonstrukce základní infrastruktury (čistírny odpadních vod a základní kanalizační síť) pro odvádění a čištění odpadních vod tak, aby tato splňovala veškeré požadavky EU a navazuje na projekt „Ochrany vod povodí řeky Dyje I", který byl dokončen v roce 2007 s náklady více než 43 mil. EUR. Předpokládané náklady na II. etapu projektu přesáhnou jednu miliardu korun. Podrobnosti o projektu naleznete na stránce www.svkmo.cz