Protinávrh k jednání valné hromady - 1

Představenstvo společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49455842 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181 zveřejňuje protinávrhy k návrhu uvedenému v pozvánce na mimořádnou valnou hromadu.

Akcionář společnosti doručil protinávrhy k bodu 5 programu jednání mimořádné valné hromady dne 6. 11. 2012.

Znění protinávrhů k nahlédnutí.

K zveřejňovanému protinávrhu č.j. 465/2012 ze dne 23. 10. 2012 dává představenstvo společnosti toto své stanovisko:

Představenstvo bere na vědomí protinávrh akcionáře Ing. Jiřího Lengála evidovaný pod č.j. 465/2012. Protinávrh bude předložen k projednání valné hromadě společnosti konané dne 6. 11. 2012.

K zveřejňovanému protinávrhu č.j. 466/2012 ze dne 23. 10. 2012 dává představenstvo společnosti toto své stanovisko:

Představenstvo společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. konstatuje, že výše protiplnění za 1 kmenovou akcii společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. navržená akcionářem Ing. Jiřím Lengálem, Mikulčická 10, 627 00 Brno  ve výši 3.057,- Kč , není doložena žádným znaleckým posudkem ani odborným stanoviskem, které by mohlo zdůvodnit přiměřenost navrženého protiplnění. Z toho důvodu protinávrh akcionáře nedoporučuje  představenstvo valné hromadě k přijetí.