Protinávrh k jednání valné hromady - 2

Představenstvo společnosti VODÁRENSKÁ  AKCIOVÁ  SPOLEČNOST, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49455842 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

zveřejňuje

protinávrh k návrhu uvedenému v pozvánce na mimořádnou valnou hromadu, který byl doručen dne 26. 10. 2012. 

Znění protinávrhu k nahlédnutí.  

 K zveřejňovanému protinávrhu dává představenstvo společnosti toto své stanovisko:

Představenstvo společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. konstatuje, že výše protiplnění za 1 kmenovou akcii společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. navržená akcionářem Ing. Petrem Kořenkem, Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice ve výši 3.500,- Kč, není doložena žádným znaleckým posudkem ani odborným stanoviskem, které by mohlo zdůvodnit přiměřenost navrženého protiplnění. Z toho důvodu protinávrh akcionáře nedoporučuje představenstvo valné hromadě k přijetí.

Protinávrh bude předložen k projednání valné hromadě konané dne 6. 11. 2012.