Stali jsme se partnerem VUT Brno

Představitelé obou institucí podepsali smlouvu o spolupráci.   

Propojení praxe a vědy dostalo v pondělí 27. února letošního roku konkrétní podobu. Předseda představenstva VAS Ing. Jindřich Král a vedoucí Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT Brno doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., totiž podepsali smlouvu o spolupráci, jejímž cílem je institucionalizovat vědeckou a technickou spolupráci smluvních subjektů v oblasti vodního hospodářství měst a obcí.

 

„Smlouva umožní spojit vědecké a technické znalosti a know-how obou subjektů a zlepšit kvalitu technických i lidských zdrojů Ústavu vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební (dále jen FAST) VUT v Brně na straně jedné a zjednodušit přístup VAS k lidským zdrojům a nejnovějším poznatkům a výsledkům univerzitního výzkumu a vývoje v oblasti pokryté touto smlouvou na straně druhé,“  uvedl předseda představenstva VAS Ing. Jindřich Král.

DSC_0130.JPG

Spolupráce realizovaná v této rámcové smlouvě bude převážně zaměřena na řešení konkrétních provozních problémů společnosti VAS. Nedílným očekávaným efektem této rámcové smlouvy je pozitivní dopad na kvalitu výchovy a vzdělávání, které Ústav vodního hospodářství obcí FAST VUT v Brně poskytuje v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Vodárenská akciová společnost, a.s. chce prostřednictvím této smlouvy vyjádřit podporu vysokoškolskému výzkumu a vzdělávání na VUT v Brně a také zajistit si i lepší přístup k lidským zdrojům a přehled o schopnostech absolventů jakožto případných budoucích spolupracovníků.

Díky smlouvě se počítá například s tím, že studenti budou moci na půdě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., řešit konkrétní témata diplomových a závěrečných prací. Společnost také studentům umožní krátkodobé stáže nebo odborné exkurze do provozovaných objektů – čistíren odpadních vod, úpraven vody, vodojemů, ale například také do laboratoří.  Fakulta naopak nabízí možnost celoživotního vzdělávání pro pracovníky VAS. Společně, ve vzájemné spolupráci se pak nabízí řešení technických problémů nebo výzkumných projektů.

DSC_0163.JPG

„Přestože i dosud spolupráce mezi námi a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., probíhala, jsem rád, že dostala konkrétní podobu. Budu rád, pokud se spolupráce bude rozvíjet systematicky a nezůstane pouze na papíře. Oběma stranám totiž zajištuje řadu výhod,“ zhodnotil vedoucí Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT Brno doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. Dodal, že by byl rád, kdyby se podařilo také české vodárenství více prezentovat v zahraničí. Zajímal se také o to, jak se VAS daří z modelu, kdy je jediným akcionářem SVKMO s.r.o., tedy česká společnost bez podílu zahraničního kapitálu. Na toto téma bude totiž pro studenty připravena speciální přednáška.

Pro koordinaci všech činností upravených smlouvou byl vytvořen vědecko-technický výbor. Ten bude mít za úkol každoročně vyhodnocovat plnění jednotlivých úkolů a připravovat aktivity pro další období spolupráce.

 Mgr. Iva Šebková
Vedoucí marketingu a komunikace

 DSC_0164.JPG DSC_0132_1.JPG