Boskovice

Akreditované vodohospodářské laboratoře pro komplexní rozbory pitných vod, odpadních vod a povrchových vod


Laboratoř divize Boskovice je laboratoří akreditovanou národním akreditačním orgánem ČIA a je vedena jako zkušební laboratoř č. 1249.5. Laboratoř drží Osvědčení o akreditaci č. 520/2002.
Akreditace se vztahuje na fyzikální a chemické, mikrobiologické a biologické rozbory vod včetně odběru vzorků v rozsahu přílohy Osvědčení o akreditaci.

Rozsahy jednotlivých rozborů pitných a odpadních vod a kalů:

Bazény:
dle přílohy č.4 k vyhlášce č.135/2004 Sb.: Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus, reakce vody, kultivované mikroorganismy při 36°C, CHSK(Mn), amonné ionty, dusičnany, volný chlor, chlor vázaný, redox potenciál, Escherichia coli, zákal, Legionella species

Krácený rozbor vodovodní sítě:
dle přílohy č.5. k vyhlášce č.252/2004 Sb.:E.C., koliformní bakterie, Clostridium , počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, Pseudomonas , abioseston, živé a mrtvé mikroorganismy, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, chlor volný, CHSK(Mn), chuť, konduktivita, mangan, pach, reakce vody, zákal, železo.

Úplný rozbor vodovodní sítě:
dle přílohy č.1. k vyhlášce č.252/2004 Sb.: Clostridium, enterokoky, E.C., kol. b., živé a mrtvé mikroorganismy, počty kolonií při 22°C a při 36°C, Pseudomonas, dichlorethan, amonné ionty, antimon, arsen, barva, benzen, benzo(a)pyren, bromičnany, chloritany, dusičnany, dusitany, fluoridy, CHSK(Mn), chlor volný, chlorethen, chuť, Cd, konduktivita, kyanidy, Mn, Cu, Ni, Pb, pach, pesticidní látky, reakce vody, PAU, Hg, Se, sírany, sodík, tetrachlorethen, trihalomethany, trichorethen,B, Be, Cr,chloridy, chloroform, vápník, tvrdost, zákal, železo, Al, Mg.

Úplný rozbor surové vody:
dle části č.2 vyhlášky č.428/2001 Sb.: reakce vody, barva, NL, teplota, konduktivita, pach, dusičnany, fluoridy, AOX, železo, mangan, měď, zinek, bor, berylium, kobalt, nikl, vanad, arsen,barva, kadmium, chrom, olovo, selen, rtuť, baryum, kyanidy, sírany, chloridy, PAL-A, fosforečnany, FN1, NEL, PAU, pesticidy, CHSK(Mn), rozpuštěný kyslík(%), BSK5, celkový dusík, amonné ionty, EL, TOC, HL, koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie, fekální streptokoky, živé mikroorganismy, CHSK(Cr), celkový fosfor.

Úplný rozbor upravené vody:
dle tab.č.2. K č. 146/2004 Sb.: Clostridium , enterokoky, E.C., koliformní b., miroskopický obraz, dichlorethan, amonné ionty, Sb, As, barva, benzen, benzo(a)pyren, berylium, B, dusičnany, dusitany, fluoridy, hliník, hořčík, CHSK(Mn), chlor volný, chlorethen, chloridy, chloritany, Cr, Cd, konduktivita, kyanidy, mangan, měď, NEL, Ni, Pb, pach, pesticidní l., reakce vody, PAU, rtuť, selen, sírany, tetrachlorethen, trihalomethany, trichlorethen, chloroform, vápník, zákal, tvrdost, železo, alkalita, acidita, huminové látky, kultivovatelné mikroorganismy.

Monitorovací rozbor surové a vyrobené vody:
dle č.146/2004 Sb.: Escherichia coli, koliformní b., enterokoky, kultivovatelné mikrorganismy, mikroskopický obraz, abioseston, mangan, dusičnany, dusitany, chlor volný, hliník, amonné ionty, chloridy, konduktivita, reakce vody, sírany, barva, pach, zákal, železo, CHSK(Mn), NEL, vápník, hořčík, tvrdost celková, alkalita, acidita, formy CO2, absorbance, fosforečnany.

Rozbor odpadní vody:

v rozsahu zákona č.254/2001 Sb., tj. BSK5, CHSK(Cr), RAS, NL, fosfor celkový, amoiakální dusík, dusitanový dusík, dusičnanový dusík, celkový anorganický dusík, AOX, rtuť, kadmium, reakce vody,celk.N.
Rozbor stabilizovaného kalu:
celková sušina, ztráta sušiny, arsen, kadmium, chrom, měď, rtuť, molybden, olovo, nikl, zinek.

Ceny laboratorních služeb bez DPH

Druh rozboru

Obor

Cena rozboru

bazény

bazén. voda

1 800 Kč

krácený rozbor vod. sítě

pitná voda

2 200 Kč

úplný  rozbor vod. sítě

pitná voda

14 100 Kč

úplný rozbor surové vody

pitná voda

11 000 Kč

úplný rozbor vyrobené vody

pitná voda

12 000 Kč

monitorovací rozbor sur. a vyrobené vody

pitná voda

3 000 Kč

rozbor odpadní vody

odpadní voda

3 200 Kč

rozbor stabilizovaného kalu

kal

2 600 Kč

zasílání výsledků el.cestou/do PiVo

100 Kč

Sazba DPH je 20%

 

Kontakt

Telefon : 516 453 132
Fax :       516 427 250  email: fidler@vasbo_cz