Vodohospodářské laboratoře

Základní filosofií laboratoře je poskytnout zákazníkům kvalitní a rychlé služby v maximální šíři a komplexnosti. Veškerá činnost Vodohospodářských laboratoří je v souladu se strategií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI , a.s. deklarované Politice Integrovaného systému řízení.

Systém managementu Vodohospodářských laboratoří je vybudován na základě požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025  Posuzování shody  - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

Politika kvality laboratoří

Předmětem akreditace jsou:

  • senzorické zkoušky vod, fyzikálně chemické, radiologické, mikrobiologické a hydrobiologické zkoušky vod pitných povrchových, podzemních, odpadních a vod ke koupání,
  • fyzikálně chemické a mikrobiologické zkoušky vodných výluhů a kalů,
  • kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů,
  • součástí nabídky jsou akreditované odběry vod i kalů, včetně samostatného vzorkování mimo návaznost na akreditované zkoušky.

Vodohospodářské laboratoře jsou způsobilé aktualizovat normy identifikující zkušební postupy a uplatňují flexibilní přístup k rozsahu akreditace. 

Vodohospodářské laboratoře rovněž nabízejí svým zákazníkům elektronický přenos výsledků do registru hygienické služby IS PiVo.


Pracovníci laboratoří

  • Činnost laboratoří je na všech pracovištích zajišťována proškolenými specialisty, kteří zastřešují a provádějí akreditované i neakreditované zkoušky, akreditované odběry a interpretace výsledků zkoušek ve vztahu k platné legislativě.

Pracovníci laboratoří jsou držiteli certifikátu Manažera vzorkování a Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Ceny

  • Ceny jsou určeny platným ceníkem, který je zákazníkům k dispozici na vyžádání v laboratořích.
  • Ceny jednotlivých skupin zkoušek na základě potřeb a požadavků zákazníka upřesní vedoucí laboratoře nebo manažer laboratoří.
    Stálým zákazníkům a v  případě vyššího objemu prací je poskytována sleva 10  %.