Žďár nad Sázavou

Vodohospodářské laboratoře VAS, a. s., pracoviště Žďár nad Sázavou

s akreditací pro laboratorní zkoušky pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod a kalů včetně vzorkování s návazností a mimo návaznost na akreditované zkušební postupy, orientační senzorická analýza vody, flexibilní rozsah akreditace v rozsahu uvedeném

  • Osvědčení o akreditaci  - má platnost do 31.10.2011
  • Osvědčení o akreditaci - příloha

foto_lasb.jpg 

Vodohospodářské laboratoře jsou registrované Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1249.3

Předmětem akreditace pro pitné vody jsou laboratorní zkoušky, jejichž rozsah tvoří pouze část laboratorních ukazatelů požadovaných legislativními předpisy na kvalitu vody. Jejich seznam je uveden v příloze k Osvědčení o akreditaci . Ostatní laboratorní ukazatele vztahující se k pitné vodě zabezpečujeme v jiné akreditované laboratoři.

Celkový rozsah laboratorních zkoušek a matrice zkoušených vzorků:

  • základní anorganické chemické zkoušky pitných, povrchových a podzemních vod

  • mikrobiologické a biologické zkoušky pitných, povrchových a podzemních vod

  • orientační senzorická analýza pitných, povrchových a podzemních vod

  • základní anorganické chemické zkoušky odpadních vod a kalů

  • mikrobiologické zkoušky kalů

Stejně důležitým předmětem akreditace je však i vzorkování s návazností a mimo návaznost na akreditované zkoušky a flexibilní rozsah akreditace.

Akreditované vzorkování s návazností na akreditované zkoušky:

Odběry vzorků provádí vzorkaři vodohospodářských laboratoří pro vodohospodářské laboratoře samotné.

Akreditované vzorkování bez návaznosti na akreditované zkoušky:

Odběry vzorků provádí vzorkaři vodohospodářských laboratoří subdodávkou pro jiné akreditované laboratoře.

Flexibilní rozsah akreditace:

Cílem je urychlit zavedení laboratorních zkoušek v případě nových legislativních nebo normativních požadavků v kratším čase a levněji, než tomu bylo doposud. K zavedení laboratorních zkoušek v rámci flexibilního rozsahu akreditace jsou oprávněni přímo pracovníci vodohospodářských laboratoří v rozsahu dvou typů:

  • Typ 1 umožňuje zařazení aktuální normalizované a nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení, za předpokladu, že princip měření zůstává zachován.

  • Typ 2 umožňuje modifikace existujících zkušebních metod (norem i vlastních vyvinutých postupů) a nebo rozšíření rozsahu zkoušených parametrů, za předpokladu, že princip měření zůstává zachován.

Na protokolu o zkoušce budou laboratorní zkoušky zavedené v rámci flexibilního rozsahu akreditace označené symboly f1 nebo f2.

Z dalších již stálých služeb je nabídka odběrů vzorků zemědělských půd pro účely vyhlášky MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených čistírenských kalů na zemědělskou půdu. Naše vodohospodářské laboratoře vlastní Pověření k provádění odběru půdních vzorků. Laboratorní zkoušky vzorků zabezpečujeme v jiné laboratoři, vlastnící Pověření k provádění chemických rozborů vzorků půd.