Znojmo

Vodohospodářské laboratoře s akreditací pro komplexní analýzy pitných, odpadních, povrchových vod a kalů

(laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1249)

Po celou řadu let naše laboratoř provádí rozbory pitných a odpadních vod, kalů a užitkových vod. Mimo těchto základních analýz nabízíme všem zákazníkům odběry vzorků, prováděné našimi odborně vyškolenými pracovníky. Při naší poradenské činnosti se zúročí vysoká odbornost a mnohaleté zkušenosti našich pracovníků. Dále provádíme speciální odběry vzorků pro úplné analýzy vod a kalů, které můžeme zajistit formou subdodávky v laboratořích Vodárenské akciové společnosti, a. s., technické divize Brno, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci. Našimi zákazníky jsou kromě naší Vodárenské akciové společnosti také obce, provozující vlastní veřejné studny, vodovody nebo čistírny odpadních vod, průmyslové závody našeho regionu, stavební firmy, provozovatelé bazénů a koupališť a také vlastníci studní. Vážíme si jejich důvěry, kterou se budeme snažit i v budoucnu nezklamat.

Ode dne 30. 3. 2001 mohou naše laboratoře poskytovat své služby na ještě vyšší úrovni než doposud. Toho dne totiž naše laboratoře získaly "Osvědčení o akreditaci" Českého institutu pro akreditace, mající platnost do 28. 9. 2013. Akreditace našich laboratoří národním akreditačním orgánem nás především opravňuje provádět rozbory odpadních vod podle zákona č. 254/2001 Sb., stejně jako rozbory pitných vod podle vyhlášky č. 376/2000 Sb. Získání Osvědčení nás zavazuje k tomu, abychom dále zvyšovali kvalitu své práce, rozšířili nabídku svých služeb a cenovou politikou vyšli vstříc Vám, našim partnerům.

Laboratorní služby se týkají těchto oblastí:

  • základní chemické analýzy pitných a povrchových vod

  • mikrobiologické a biologické analýzy pitných a povrchových vod

  • základní chemické analýzy odpadních vod a kalů

  • mikrobiologické analýzy odpadních vod a kalů

  • vzorkování pitných, povrchových a odpadních vod a kalů


Dodací lhůty se pohybují v rozmezí 1 - 2 týdnů, v případě potřeby lze dohodnout i kratší termíny.

Akreditované odběry vzorků pitných, povrchových, odpadních vod a kalů - a to i směsných vzorků odpadních vod, provádí vzorkaři našich laboratoří.

Stanovení ukazatelů, které nejsou předmětem tohoto ceníku, zabezpečujeme včetně odběru vzorků v jiných akreditovaných laboratořích.

Novou službu, kterou můžeme nabídnout, nejvíce ocení provozovatelé ČOV, kteří musí likvidovat kal z ČOV a zároveň prokázat způsob likvidace. Jeden z možných způsobů likvidace kalů je legalizován uzákoněním vyhlášky MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Vodohospodářské laboratoře zajišťují i zkoušky vzorků kalů dle požadavků citované vyhlášky.

Kontakt
Dagmar Baštová, tel. 515 226 046, fax 515 226 046, e-mail bastova@vaszn_cz

Ceník laboratorních rozborů