Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 6.11. 2012

Představenstvo společnosti VODÁRENSKÁ  AKCIOVÁ  SPOLEČNOST, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49455842 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181 tímto v souladu s ustanovením § 183l odst. 2 obchodního zákoníku 

uveřejňuje usnesení mimořádné valné hromady a závěry znaleckého posudku konané dne 6. listopadu 2012 v 9.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Brně, Soběšická 820/156.

Usnesení mimořádné valné hromady ve věci přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře:

Mimořádná valná hromada společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. přijala v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku  následující usnesení:

“Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49455842, ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonávat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení 183i a násl. obchodního zákoníku, je obchodní společnost Svaz VKMO s.r.o., se sídlem Soběšická 156, 638 00 Brno, IČ:25572245.

 

Na základě zjištěných skutečností (čestné prohlášení Svazu VKMO s.r.o., o držení většinového podílu akcií ve společnosti, na základě fyzické kontroly předložených akcií společnosti, potvrzením zástavního věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., o uložení akcií, potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., o úschově cenných papírů) a listiny přítomných akcionářů je hlavní akcionář vlastníkem  217 474 ks nekótovaných kmenových akcií společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč, ve formě na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,02 % základního kapitálu
a hlasovacích práv společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., z čehož se osvědčuje, že Svaz VKMO s.r.o. je hlavním akcionářem.

 

Mimořádná valná hromada schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku; to znamená, že všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst.3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst.1 obchodního zákoníku.

 

Mimořádná valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst.1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na majitele vydané VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., které přecházejí z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1 867,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč, ve formě na majitele.

 

Mimořádná valná hromada určuje, že dosavadní vlastníci akcií předloží tyto akcie do 30 dnů po přechodu vlastnického práva společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst.3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.“

 

Závěry znaleckého posudku:

Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem byla v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem
č. 030/2012, vypracovaným znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., Kotlářská 931/53, 602 00 Brno ze dne 10. 9. 2012. Znalecký posudek stanovil obvyklou hodnotu akcie
na 1 867,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc osm set šedesát sedm korun českých) k datu 1. července 2012.

 

Sdělení představenstva k uložení notářského zápisu:

Představenstvo společnosti sděluje, že notářský zápis sepsaný panem JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně o rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 6. 11. 2012, jehož přílohu tvoří znalecký posudek č. 030/2012, vypracovaný znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., Kotlářská 931/53, 602 00 Brno ze dne 10. 9. 2012, je uložen v sídle společnosti k nahlédnutí každý pracovní den v době od 8.00 do 13.00 hodin na sekretariátě technického a ekonomického náměstka generálního ředitele.