VAS má novou strategii společnosti

Jediný akcionář Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí, s. r. o. (SVKMO) schválil na své valné hromadě dne 17. 9. 2013 strategii VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (VAS) na období 2014–2018.    

Jde o završení téměř rok a půl dlouhého procesu. Úvahy o směru nové strategie společnosti se zahájily v době, kdy bylo zřejmé, že dojde ke konsolidaci vlastnictví VAS. Na prvním setkání akcionářů v lednu 2012 bylo dohodnuto, že stav společnosti bude ověřen nezávislou externí společností.

Na základě tohoto rozhodnutí akcionářů byla dohodnuta spolupráce na tomto zadání se společností KPMG, která již v roce 2004 prováděla ve společnosti audit ekonomické efektivnosti. Podle něj byla zpracována strategie na období 2008–2013 založená na postupném zvyšování výkonnosti.

Po postupném naplnění strategie 2008–2013 se akcionáři VAS zaměřili na další období. Proto společnost KPMG provedla důkladnou analýzu současného stavu VAS a shrnula své poznatky do materiálu, který nazvala Ekonomické posouzení efektivnosti a podpora při strategickém řízení. Závěry tohoto materiálu byly prezentovány na několika úrovních společnosti – ve vedení společnosti, v představenstvu, dozorčí radě společnosti a u akcionářů VAS. Z těchto závěrů vznikla nová strategie pro další pětileté období do roku 2018. Akcionáři VAS tak vyjádřili svůj záměr s dalším působení a činností VAS. Strategie je závazná a další kroky VAS povedou k zavedení takových opatření do praxe, která povedou k naplnění strategie.     

Závěry a doporučení KPMG po analýze finanční situace společnosti VAS:

- udržet stabilní růst nájemného nad úrovní inflace a růstu cen vodného a stočného,

- aktualizovat dividendovou politiku a vyplatit část nerozděleného zisku,

- zvýšit ziskovost hospodaření společnosti na úroveň 40–50 mil. Kč.

Toto doporučení se následně stalo základem pro zpracování finančních cílů strategie společnosti na následující období.

Nová strategie vychází z těchto důležitých skutečností:

VAS je společností, která je vlastníkům infrastruktury odpovědná za provozování vodohospodářské infrastruktury a zároveň je těmito vlastníky 100 % ovládána. Provozování infrastruktury je zajištěno vlastnickým modelem provozování na základě provozních smluv, které odpovídají nejlepší oborové praxi. Podstatný výkon činnosti VAS je vyhrazena hlavně obcím a svazkům obcí, kteří společnost VAS vlastní a mají v ní kontrolu. Jakákoliv činnost pro jiné subjekty má pouze okrajový charakter a lze ji označit za marginální.

Charakter vlastnictví, kontrola společnosti VAS ze strany veřejných zadavatelů a výkon podstatné činnosti pro své vlastníky umožňuje mezi společností VAS a SVKMO a jeho společníky uzavírat smlouvy přímo jako tzv. in – house zakázky, kdy se uplatní výjimka stanovená v § 18 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek Tuto výjimku lze použít i pro obce, členy svazků obcí.

Pro stanovení cílů ve finanční oblasti se vychází z předpokladů, že bude zachován roční objem výroby přibližně na úrovni skutečnosti roku 2012, tržby z vodného a stočného budou meziročně zvyšovány v průměru o 6 % v souladu s požadavky Operačního programu životní prostředí, a že za uvedené období nepřijde společnost o žádného velkého zákazníka.

Strategie stanovuje čtyři klíčové priority vize VAS:

● vysoká kvalita poskytovaných služeb,

● vysoká hodnota pro akcionáře a vlastníky vodohospodářského majetku,

● schopnost konkurovat jiným velkým hráčům, tak lokálním provozovatelům,

● firemní kultura a celková image společnosti.


Poslání společnosti i nadále zůstává

Poslání, které VAS zachovává a drží, je „Efektivně zásobovat obyvatele kvalitní pitnou vodou a likvidovat odpadní vody bez negativních dopadů na životní prostředí, a to za sociálně únosné ceny.“

Cíle VAS do roku 2018

Vlastníkům infrastruktury bude odvedeno na nájemném, opravách infrastruktury a v hospodářském výsledku celkem 4 mld. Kč. Za předcházející pětileté období byla tato hodnota na úrovni 2,4 mld. Kč.

Za období 2014–2018 dosáhne společnost 1 mld. Kč tržeb mimo vodné a stočné. Zde je potřeba zmínit, že k tomuto bude nutná součinnost i našich vlastníku a jejich ochota zadávat u společnosti stavebně montážní práce, projektovou přípravu staveb, inženýrskou činnost a další činnosti, které jsme schopni odborně a kvalitně vykonávat.

Společnost bude do obnovy svého provozního majetku ročně investovat objem 60 mil. Kč.

VAS bude po celé období společností vysoce likvidní a schopná dostát svým závazkům z obchodních vztahů. Rovněž nepředpokládáme, že by společnost potřebovala posílit finanční zdroje půjčkou nebo úvěrem.

I nadále bude společnost pracovat na snížení ztrát vody a snižování spotřeby elektrické energie.

VAS chce být pro své zaměstnance firmou, která nabízí stabilitu zaměstnaneckého poměru. Je předpoklad, že v období pěti let dojde ke snížení počtu zaměstnanců o 5 %, přičemž toto snížení by mělo být prováděno sociálně únosným způsobem.


Co VAS čeká

K tomu, aby VAS dosáhla stanovených cílů, musí společnost začít pracovat na následujících aktivitách:

● Sjednocení organizační struktury jednotlivých divizí

● Zavedení obchodní strategie

● Zlepšení firemní kultury

● Zlepšení IT podpory

● Nastavení systému kontinuálního zlepšování

● Postupné vyplácení části nerozděleného zisku

● Hledání úspor ve spotřebě energií a externích a interních službách

Na schválenou strategii bude navazovat zpracování střednědobých plánů jednotlivých divizí a to včetně plánů investičních. Představenstvo společnosti se rovněž zavázalo, že bude každoročně vyhodnocovat, jak jsou předepsané cíle ze strany divizí plněny.

Nová strategie dává VAS i nové možnosti a výzvy. Jsem přesvědčen, že postupným naplňováním strategie se VAS stane ještě více efektivní konkurence schopnou společností s podmínkou zachování kvality služeb našim zákazníkům.  

 

Ing. Jindřich Král

Předseda představenstva