Velké Meziříčí přivítalo oslavu Světového dne vody

Hosté navštívili zajímavé vodohospodářské objekty, ale také vyslechli prezentace odborníků na téma odpadní voda.  

Exkurzemi na opravenou čistírnu odpadních vod ve Velkém Meziříčí a stejně tak na nedávno zrekonstruovanou úpravnu vod Mostiště, která byla vyhlášena vodohospodářskou stavbou roku a díky níž je kvalitní pitnou vodou zásobováno více než 80 tisíc obyvatel Žďárska a Třebíčska, začal pro více jak dvě stovky vodohospodářů, odborníků, starostů a dalších představitelů veřejné správy a samosprávy 23. března Světový den vody ve Velkém Meziříčí. Ten uspořádali členové Rady Povodí Svratky – tedy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Povodí Moravy, s.p., a Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí.

 

„Tímto celodenním setkáním si každoročně připomínáme význam Světového dne vody. Voda, a hlavně pitná nezávadná voda je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává, i z těchto důvodů byl právě na tento den vyhlášen Světový den vody. V tento den si zároveň připomínáme, že na světě žije přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví,“ přiblížil generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Lubomír Gloc. Doplnil, že Světový den vody se slaví pravidelně už od roku 1993 vždy 22. března. Vznikl na popud konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) a byl schválen Valným shromážděním OSN. Každoročně je také spjat s řadou akcí připomínajících význam vody a nutnost udržitelného nakládání s vodními zdroji.

Záštitu nad touto významnou akcí spojenou s odborným programem převzal ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a také pan starosta Města Velké Meziříčí Ing. Radovan Necid, který ve svém úvodním projevu poděkoval organizátorům, že vybrali jejich město už podruhé k organizaci Světového dne vody. „Ve Velkém Meziříčí žije dnes necelých dvanáct tisíc obyvatel a je správním obvodem pro 57 obcí. Město je „dobrou adresou“,  k jeho rozvoji pomáhá i to, že se hodně věnujeme vodami. Jak pitnými, tak i odpadními. Ti z vás, kteří navštívili naši čistírnu a úpravnu vody v Mostištích, musí uznat, že jsme ve vodárenství v ČR na špici. A to říkám s pýchou jako starosta města, ale také místopředseda Svazku Žďár nad Sázavou. Neusínáme ale na vavřínech a plánujeme a chystáme spoustu dalších zásadních oprav a vylepšeních v souladu s legislativou,“ uvedl starosta Velkého Meziříčí Ing. Radovan Necid.

Po dopoledním programu zaměřeném na návštěvy a poznání zajímavých vodárenských objektů, ale také zámku ve Velkém Meziříčí s proslulým Sarajevským salonkem, následoval odpolední odborný seminář věnovaný tématu letošního Světového dne vody, tedy odpadní vodě. Pod tímto odborným pojmem se skrývá voda, která byla znečištěna lidskou činností, a to například rozpuštěnými a nerozpuštěnými látkami z domácností nebo z průmyslových objektů. Tuto vodu je před znovuvypuštěním do přírody, tedy do řek a dalších toků, potřeba vyčistit.

Čištění odpadních vod je proces zlepšování odpadních vod, který intenzivně probíhá na čistírnách odpadních vod. Zde je voda vyčištěna tak, aby ji bylo možno znovu vypouštět do vodotečí. Odpadní voda je do čistíren odpadních vod přiváděna kanalizační sítí, na niž jsou připojeny za pomoci kanalizačních přípojek uživatelé.

Jak se tento proces daří realizovat v Kraji Vysočina, v Jihomoravském kraji či konkrétně na území Města Brna a v jeho okolí přiblížili ve svých prezentacích generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Lubomír Gloc a generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Ing. Jakub Kožnárek. Následovalo vyhodnocení situace z pohledu Dr. Ing. Antonína Tůmy, pověřeného vedením státního podniku Povodí Moravy, s.p.  O tom, jak se na čištění odpadních vod podílí sdružení měst a obcí Vírský oblastní vodovod přiblížil výkonný ředitel Vírského oblastního vodovodu Ing. Jindřich Dušek, Ph.D.

Pak už následovalo slavnostní vyhlášení soutěže Adaptační opatření roku, kterou organizuje Nadace Partnerství společně s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.  Cílem této je podpořit rozvoj adaptačních opatření v České republice a oslavovat vodu jako základ života. Soutěže se mohou účastnit obce, sdružení obcí, mikroregiony, města, ale také neziskové organizace, firmy i jednotlivci.

K oslavám, ať už jakýmkoliv, většinou patří také dárky. Účastníci Světového dne vody ve Velkém Meziříčí měli již tradičně možnost přispět v soutěži o ceny na dobrou věc – finanční dar pro Klubu Naděje – sdružení onkologických pacientů ve Velkém Meziříčí. V této dobročinné akci se podařilo vybrat přes 20 tisíc korun. Ty hned na místě převzali zástupci Klubu Naděje. „Velice děkujeme. Peníze pomohou našim lidem zejména účastnit se různých rehabilitačních a lázeňských pobytů,“ uvedla předsedkyně spolku Květa Doležalová.

Dárkem pro všechny účastníky pak bylo také pěvecké vystoupení sólistů z Městského divadla Brno Jany Musilové a Lukáše Vlčka.

Mgr. Iva Šebková
Vedoucí marketingu a komunikace
Exkurze_na___pravnu_vody_Mosti__t__.jpg UV Mostiste.jpg UV Mostiste1.jpg UV Mostiste2.jpg UV Mostiste3.jpg Uvodni slovo starosty V Mezirici.jpg __vodn___slovo_starosty_Velk__ho_Mezi________.jpg Soliste MD Brno.jpg Ing Gloc.jpg Seminar1.jpg Seminar2.jpg Dar_Klubu_Nadeje.jpg