Vlastníci infrastruktury

Vlastníci vodohospodářské infrastruktury

Vlastníci vodohospodářské infrastruktury jsou právní subjekty založené většinou jako dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jejich posláním je naplnění zákona o obcích v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod podle § 50, odst. 1, písm. b, tohoto zákona. Proto zajišťují výstavbu a rekonstrukce rozsáhlého vodohospodářského infrastrukturního majetku (čistírny odpadních vod - ČOV, úpravny pitné vody - ÚV, vodovodní a kanalizační sítě), který vlastní. Svazky jsou také jako vlastníci odpovědné za jeho údržbu, opravy a odstraňování havárií, protože podle zákona č. 274/2001 Sb., o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jsou povinni zajistit plynulé a bezpečné provozování vodovodů a kanalizací. Na tyto specializované činnosti si na základě dlouhodobých provozních a nájemních smluv najímají naši provozní společnost.

Svazky obcí, jejichž vodohospodářskou infrastrukturu provozujeme, získaly v roce 1993 vodohospodářský majetek a současně akcie naší společnosti od Fondu národního majetku ČR. Většina těchto svazků založila v roce 1999 Svaz VKMO s.r.o., do kterého vložila akcie VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. jako základní kapitál.

Nejvýznamnější vlastníci infrastruktury */ stav k 30.6.2012 Počet členských obcí Člen Svazu VKMO
"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí (Blanensko a Boskovicko) 77 ano
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 34 ano
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 80 ano
Svaz vodovodů Bohdalov 4 ano
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 15 ano
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 27 ano
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 19 ano
Vodovody a kanalizace Bílovicko 4 ano 
Vodovody a kanalizace (Třebíč) 127  ano
Vodovody a kanalizace Židlochovicko 7 ano 
Zájmové sdružení obcí vodovody a kanalizace Znojemsko 74 ano
*/ společníci Svazu VKMO s.r.o. nebo vlastníci více než 1% akcií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Nejvýznamnější společnou investiční akcí v oblasti výstavby a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury je "Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje", zkráceně "Projekt Dyje". Iniciátorem, nositelem a manažerem projektu je Svaz VKMO s.r.o.

"Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa" - stav stavebních prací k 31.12.2011

 

Projekt Dyje I. realizoval v 10 největších aglomeracích z celého povodí řeky Dyje výstavbu a rekonstrukce základní infrastruktury (čistírny odpadních vod a základní kanalizační síť) pro odvádění a likvidaci odpadních vod, tak aby tato splňovala veškeré požadavky EU obsažené v kapitole 22 - životní prostředí podepsané v květnu 2001 mezi ČR a EU v rámci předvstupních dohod. Tyto aglomerace byly vybrány sestupně podle velikosti a v těch místech, kde doposud  situace nebyla řešena. 

Jedná se o následující aglomerace:

 • Blansko - čistírna odpadních vod a kanalizace
 • Boskovice - čistírna odpadních vod a kanalizace
 • Šlapanicko - kanalizace
 • Náměšť nad Oslavou - čistírna odpadních vod a kanalizace
 • Jemnice - čistírna odpadních vod a kanalizace
 • Jaroměřice nad Rokytnou - čistírna odpadních vod a kanalizace
 • Třebíč - kanalizace
 • Moravské Budějovice - čistírna odpadních vod a kanalizace
 • Bystřice nad Pernštejnem - čistírna odpadních vod a kanalizace
 • Nové Město na Moravě - čistírna odpadních vod

Podrobnější informace o Projektu Dyje I. a probíhajícím projektu Dyje II.  naleznete na www stránkách společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Další významnou investiční akcí v oblasti výstavby a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury byl projekt "Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava". 

V září 2004 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce čistírny odpadních vod a kanalizační sítě v Jihlavě. Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko tímto krokem zúročil mnohaletou práci při přípravě tohoto projektu. Ve spolupráci s manažerem projektu, jihlavskou divizí VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., se podařilo získat podporu z fondů Evropské unie a překonat všechna úskalí mezinárodních výběrových řízení. 

Projekt, který významnou měrou přispívá ke zlepšení životního prostředí ve městě Jihlava a na dolním toku řek Jihlava, Dyje a Morava byl tvořen třemi částmi:

 1. Intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod Jihlava
 2. Rozšíření kanalizace v Jihlavě
 3. Připojení kanalizace v obcích Antonínův Důl a Pávov na ČOV Jihlava.


V rámci projektu došlo k rekonstrukci a rozšíření stávající čistírny odpadních vod v Jihlavě, která byla již téměř 30 let v provozu a technologické zařízení neumožňovalo čištění odpadních vod podle požadavků stávající legislativy. Čistírna odpadních vod byla také na hranici svých kapacitních možností a jejím rozšířením tak byl umožněn další rozvoj bytové a průmyslové výstavby v Jihlavě. Druhá část projektu řešila především obnovu jihlavské kanalizační sítě v nejkritičtějších úsecích s rozšířením kanalizace do dalších oblastí. Projekt ve své třetí části zajistil ve dvou obcích příslušejících k Jihlavě vybudování nové kanalizační sítě a jejich připojení na centrální čistírnu odpadních vod v Jihlavě.

Zhotovitelem projektu bylo sdružení firem "Association of Companies Jihlava - WWTP",  vedené firmou Metrostav a.s. Supervizorem projektu se stala švédská firma SWECO INTERNATIONAL AB.

Celkové náklady projektu činily 490 miliónů korun. Evropská Unie poskytla z Fondu soudržnosti dotaci 306 miliónů korun, Státní fond životního prostředí ČR 17 miliónů korun formou nevratné dotace a 17 miliónů korun formou nízko úročené půjčky a Ministerstvo životního prostředí ČR přispělo částkou 50 miliónů korun ze státního rozpočtu.

Dokončení stavby bylo naplánováno na říjen 2006 tak, aby byl splněn závazný termín, který byl stanoven Finančním memorandem mezi Evropskou komisí a Českou republikou.