VODÁRENSKÁ slaví již 20 let od svého vzniku

Posláním VAS je už dvacet let efektivně zásobovat obyvatele kvalitní pitnou vodou, odvádět a čistit odpadní vody bez negativních dopadů na životní prostředí, a to za sociálně únosné ceny.  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. (VAS) vznikla na základě odsouhlaseného privatizačního projektu bývalého státního podniku Jihomoravských vodovodů a kanalizací k 1. 12. 1993.  Od 21. 12. 2012 je jediným akcionářem VAS Svaz VKMO s. r. o. V tyto dny slaví společnost 20. výročí svého vzniku.

IMGP2488u_1.jpg

VAS provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Vodohospodářský majetek, který společnost provozuje, je ve vlastnictví dobrovolných svazků měst a obcí, ale také měst, městysů či obcí. Zkušení specialisté společnosti se podílí na odborné přípravě a následné realizaci projektů řešících problematiku úpravy vody a odvádění odpadních vod dotovaných z fondů EU nebo z vlastních zdrojů, které realizují vlastníci vodohospodářské infrastruktury.

VAS zásobuje téměř 537 tisíc obyvatel pitnou vodou. K dlouhodobým cílům společnosti patří spokojenost jejich zákazníků – odběratelů, zejména v kvalitě poskytovaných služeb, komunikaci a informovanosti. Společnost také usiluje o expanzi do dalších regionů, a to na základě účasti v koncesních řízeních na provozování nově budované infrastruktury. Od roku 2011, kdy jsou zejména u projektů spolufinancovaných Operačním programem životní prostředí vyhlašována koncesní řízení, se jich VAS úspěšně účastní.     

Společnost kromě své hlavní činnosti nabízí i další služby, např.:

Prohlídky a opravy kanalizace (čištění kanalizace, frézování kořenů a nánosů, prohlídky TV kamerou včetně videozáznamu atd,)

Chemické a mikrobiologické analýzy (rozbory pitné, užitkové a odpadní vody, kalů a odpadů atd.)

Příprava staveb (projektovou dokumentaci ve všech stupních – kanalizace, přečerpávací stanice, ČOV, vodovody, vodojemy, přípojky, pasporty vodovodů a kanalizací atd.)

Měření průtoků a hladin (monitorování kvality a kvantity odpadních vod, měření balastních vod, úřední měření průtoků – autorizace)

Uplatňování mobilních aplikací (systém evidence odběrných míst s využitím tabletů atd.)

Provozovaná infrastruktura ve srovnání s největšími tuzemskými společnostmi

VAS zaujímá dlouhodobě významnou pozici mezi pěti největšími vodárenskými společnostmi v České republice. Tuto skutečnost dokazují následující aktuální přehledy:

Porovnání technicko-provozních parametrů u největších vodárenských společností  - data za rok 2012
    PVK    SevčVaK SmVaK VAS    ČEVAK BVK    OVaK 
VODOVODY:                
počet zásob.obyvatel tis.obyv. 1 243 1 133 732 537 518 409 306
délka prov.vodov.sítě km 3 541 9 392 4 986 4 886 4 508 1 372 1 039
faktur.objem pit.vod mil.m3/rok 78 55  36  22  23  25  16 
KANALIZACE:                
počet obyv.napoj. na kanal. tis.obyv.  1 224  925  534  426  461  400  289 
délka prov.kanal.sítě  km  3 598  4 162  1 680  2 364  2 624  1 196  854 
faktur.objem odpad.vod  mil.m3/rok 71  43  25  17  30  25  16 

Poznámka - data o společnostech jsou čerpána z publikované ročenky SOVAK 2013

Vysvětlivka zkratek: PVK - Pražské VaK, SevčVaK - Severočeské VaK, SmVaK - Severomoravské VaK, ČEVAK - VaK České Budějovice, BVK - Brněnské VaK, OVaK - Ostravské VaK

Vývoj počtu obyvatel připojených na provozované vodovody a kanalizace

Je patrný zejména dynamický nárůst počtu obyvatel napojených na kanalizace s koncovou ČOV (v době vzniku VAS byly čištěny odpadní vody jen od cca 73 % obyvatel připojených na kanalizaci, zatímco aktuálně je to již cca 93 % obyvatel, což je způsobeno cíleným směřováním investičních prostředků vlastníků infrastruktury do výstavby ČOV).

Vývoj provozovaných délek vodovodů a kanalizací

Nastal rovněž dynamický nárůst délek kanalizací ve srovnání s vodovody (v době vzniku VAS činil podíl provozovaných délek kanalizací jen necelých cca 30 % ve srovnání s vodovody, zatímco aktuálně již dosahuje tento podíl cca 48 %). Provozované délky infrastruktury nekorelují s počtem připojených obyvatel, jedná se o vývojový trend zejména v důsledku výstavby dlouhých přivaděčů pitných i odpadních vod z malých obcí na stávající rozhodující infrastrukturní systémy (v počátečních letech připadalo na jednoho připojeného obyvatele jen asi 7 m vodovodní a 3 m kanalizační sítě, zatímco aktuálně připadá na jednoho obyvatele již cca 9 m vodovodu a cca 6 m kanalizace).

Význam a postavení firmy v rámci oboru

VAS je držitelem platného certifikátu potvrzujícího zavedení systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systému environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001:2005. VAS disponuje jednotným Osvědčením o akreditaci laboratoří a zajišťuje formální uznání odborné a organizační způsobilosti laboratoře k provedení konkrétní služby na všech svých regionálních pracovištích shodně. V květnu 2013 VAS akreditovala unikátní systém mobilních aplikací pro využití v praxi u činnosti laboratoří a inspekce kanalizace při evidenci odběrných míst, především pro využití při identifikaci odběrných míst, rovněž však také při provádění kamerových prohlídkách kanalizací a šachet.

Prvenství VAS v technologiích

Úprava vody

upravna vody

VAS v průběhu své činnosti postupně navrhla a realizovala nejmodernější úpravárenská zařízení jako např.:

 • Vločkovací nádrže míchané účinnými mechanickými pádly, případně sestavou hydraulických stěn, které zajišťují optimální průběh koagulace.
 • Moderní provzdušňovací zařízení s nízkými energetickými nároky na provzdušňovací agregáty.
 • Při rekonstrukci podélných usazovacích nádrží jsou navrhovány řetězové shrabováky, které při zpětném chodu řetězu stírají hladinu v nádrži a tam likvidují vyflotovaný kal, případně ropné produkty při havárii.
 • Jako spolehlivé první separační stupně se začaly navrhovat a stavět pulzační čiřiče, případně flotační nádrže. Obě tyto úpravárenská zařízení mají vysokou separační účinnost a jsou navrhována na základě charakteru znečištění.
 • U filtračních procesů jsou přednostně budovány rychlofiltry s technologií odběru filtrátu bez meziden, u kterých je možno zvýšit výšku filtrační náplně. Při rekonstrukcích nádrží rychlofiltrů jsou vytvářeny další separační stupně, např. použití granulovaného aktivního uhlí.
 • Při zdravotním zabezpečení pitné vody jsou navrhovány ty nejmodernější technologické procesy jako ozonizace, použití oxidu chloričitého, použití ÚV zářičů atd.
 • ÚV po rekonstrukci jsou vybaveny vlastním kalovým hospodářstvím za použití kalolisu, odstředivek atd.
 • Automatizace ÚV je provedena v některých případech dle finančních možností až do plné automatizace, kromě chemického hospodářství, kde je stále provoz poloautomatický.

Většina rekonstrukcí ÚV probíhala za provozu, a proto je třeba obratně řešit nově vzniklé situace. Vyhodnocování zkušebního provozu a doplňování provozních řádů ÚV je ze strany VAS bráno velmi profesionálně.

Čištění odpadních vod

Technologii čištění odpadních vod a rozšiřování znalostí v tomto oboru je za dobu 20leté existence VAS věnována významná pozornost.

cistirna odpadnich vod

Mnohá z řešení VAS ve fázi projektové přípravy, která jsou dnes již běžně využívána, znamenala prvenství VAS v jejich uplatnění v ČR a přesahují rámec pouhé úpravy technologického postupu. Některá jsou i chráněna autorským zákonem. 

 • První řešení a následná aplikace dnes běžně využívané metody „Řízené“ aerobní stabilizace čistírenských kalů. Přínosem je významné snížení investic do kalového hospodářství ČOV a garance stabilních technologických a hygienických vlastností produktu. Z této metody vychází potom celá řada ekonomicky přínosných technologických opatření a postupů.
 • Zásadní podíl na rozšíření strojního odvodnění stabilizovaného kalu na malých ČOV pomocí malých dekantačních odstředivek a vypracování prvních ekonomických rozborů využití této technologie, která je dnes akceptována i zahraničními firmami. Proces snižuje významně provozní náklady spojené především s dopravou.
 • Významný přínos v prosazení a ekonomickém zdůvodnění výhod strojního zahuštění surového čistírenského kalu před stabilizací i na menších ČOV, využitím tlakové flotace. Proces umožňuje v dobře navržených případech snížení investičních i provozních nákladů.
 •  Úprava propojení biologického stupně ČOV a kalového hospodářství s řízenou aerobní stabilizací kalu tak, aby bylo možno v krátké době oživit kontaminovaný biologický stupeň a obnovit funkci celé ČOV. Náprava funkce postižené ČOV vlastními prostředky se tak pohybuje v rozmezí 10–24 hodin a znamená významný přínos snížení poplatků za vypouštění znečištěných vod v důsledku havárie. Toto řešení bylo v minulosti již několikrát úspěšně využito a první praktická stavební realizace byla uskutečněna zásluhou VAS v rámci projektu DYJE I bez většího zájmu veřejnosti. Dnes je běžně tato úprava aplikována na řadě ČOV.
 • Spolupráce na vývoji původní české technologie a první aplikaci hygienizace čistírenských kalů na kategorii I, pasterizací v různých možnostech zařazení tohoto procesu do technologické linky kalového hospodářství ČOV. Přínosem je minimální omezení možností aplikace produkovaných kalů přímo na půdu a snížení nákladů na jejich zpracování.
 • Stabilizace čistírenských kalů čistým kyslíkem. Tato metoda je chráněna evropským patentem a je již řadu let úspěšně využívána na několika ČOV v ČR. Výsledkem využití tohoto progresivního postupu stabilizace čistírenských kalů je významné snížení množství produkovaného kalu při garanci jeho nejlepších hygienických parametrů, která umožňuje aplikace na zemědělskou půdu s minimálními omezeními. Více než sedmileté zkušenosti s touto technologií potvrzují původní předpoklad, že se jedná o postup, který při zachování srovnatelných nebo nižších provozních nákladů ČOV zajišťuje minimální závislost na třetích stranách – odběratelích stabilizovaného kalu.
 •  Původní návrh koncepce a zpracování logistiky využití malé mobilní dekantační odstředivky pro zajištění odvodnění stabilizovaného kalu jedním strojem na více malých ČOV, kde by se stacionární aplikace nevyplatila. Tento koncept předpokládal také technologický rozbor důsledků provozu takového stroje na biologický stupeň malé ČOV, který je mnohem méně stabilní. Technologové VAS poskytli technologické podklady pro optimální dimenzování těchto strojních jednotek a jejich vývoj v tuzemsku.
 • Spolupráce s předními odborníky v ČR s cílem snižování nákladů na spotřebu elektrické energie v procesních reaktorech ČOV optimalizací metod míchání a konstrukce aparátů.
 • Snižování nákladů na odstraňování fosforu chemickým srážením. Jedná se o řadu původních prací diplomantů z vysokých škol pod vedením pracovníků VAS i vlastních experimentů, které vedou k uplatnění vysoce sofistikovaných postupů řízené krystalizace a snížení spotřeby srážedla. Výsledkem je návrh komplexního řešení třetího stupně ČOV, který významně snižuje náklady na odstranění fosforu a celkové znečištění vyčištěné odpadní vody dusíkem a fosforem.

VAS je partnerem odborným subjektům

VAS spolupracuje dlouhodobě a soustavně s vysokými a středními školami, výzkumnými institucemi a mimoškolními vzdělávacími institucemi. Specialisté VAS působí jako externí pedagogové na Vysokém učení technickém Brno, Masarykově univerzitě a Mendelově univerzitě. Nejvýznamnějším grantem za poslední období byl pětiletý mezinárodně obhájený projekt Water Risk, který proběhl pod řešitelstvím VUT Brno za spoluřešitelství  Státního zdravotního ústavu a VAS. Výsledkem je metodika analýzy rizik v zásobování vodou, která je v softwarové podobě veřejně dostupná. Specialisté VAS velmi úzce spolupracují se sdružením SOVAK.

VAS vydala první českou elektronickou učebnici vodárenství, která vyšla v roce 2012 již ve 3. aktualizovaném vydání. Tato učebnice je používána nejen v rámci firmy, ale i u odborníků a pedagogů napříč celým oborem a využívají ji i mimooborové vzdělávací instituce. Vyšla i jako příloha odvětvového časopisu Vodní hospodářství. Stala se tak i velmi účinných propagačním a marketingovým nástrojem. Odborné články zaměstnanců VAS se pravidelně objevují ve sbornících významných vodohospodářských konferencí i na mezinárodní úrovni a v odborných časopisech.

V roce 2011 se VAS stala členem Mezinárodní asociace podunajských vodáren (IAWD). Mimo to se VAS jako jediný zástupce České republiky od roku 2012 aktivně účastní na tvorbě mezinárodních norem ISO TC 224/WG9 v pracovní skupině technické komise č. 224 organizace pro standardizaci ISO.   

VAS je společensky odpovědná firma

Zákazníci od VAS očekávají a také dostávají nejen kvalitní služby, ale i faktické naplnění pozice důvěryhodného stabilního dodavatele s dobrou pověstí. Ta je pro VAS důležitá – znamená kvalitní a efektivní zajištění provozování služeb pro zákazníky. V mottu společnosti VODA A LIDÉ – PARTNEŘI PRO ŽIVOT je vyjádřeno zodpovědné chování firmy ke společnosti i k okolnímu prostředí.


Nahlédněte také do publikace vydané ke 20.výročí VAS.