Vodohospodáři slavili Světový den vody

Již po jednadvacáté oslavili vodohospodáři na celém světě Světový den vody. Hlavním cílem tohoto dne je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmu odpovědných institucí a veřejnosti o rozvoj a ochranu vodních zdrojů. Letošní rok proběhl v duchu motta Mezinárodní vodní spolupráce.    

V naší republice probíhají oslavy Světového dne vody od roku 1993 pod záštitou ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. V rámci Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina jsou pořadateli oslav Světového dne vody členové RAPOSu. Organizace letošních oslav dne vody připadla na společnost Brněnské vodárny a kanalizace. Slavnostní setkání vodohospodářů se uskutečnilo 19. března 2013 v městyse Černá Hora, a to pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Michala Haška a starosty městyse Černá Hora Ing. Ondřeje Měšťana.

Odborné semináře

Setkání se konalo v černohorském Hotelu Sladovna, kde byly v dopoledních hodinách pro účastníky připraveny odborné exkurze do prameniště I. březovského vodovodu, který v letošním roce oslaví krásných 100 let od uvedení do provozu, prohlídka funkčního Porčova mlýna na horní vodu v Býkovicích nebo návštěva Státního zámku Lysice. Odpoledne proběhl slavnostní odborný seminář, na kterém pro téměř 200 účastníků přednesli své příspěvky představitelé sdružení RAPOS a hosté.

VAS o 20ti letech existence

Naše společnost seznámila hosty semináře s postupným vývojem změny vlastnických vztahů VAS a se změnou modulu provozování  (Ing. Jindřich Král, předseda představenstva) a ve druhém příspěvku pak s vybranými milníky vývoje společnosti od jejího vzniku v roce 1993 až do současnosti (Ing. Miroslav Klos, generální ředitel).

Za dobu 20ti let fungování VAS a budování infrastruktury bylo vlastníky VAS proinvestováno 13,9 mld. Kč v 1.800 projektech. Od prosince 2012 má VAS jediného vlastníka, kterým je Svaz VKMO s.r.o.    

Výtěžek z akce na charitu

Podobně jako v minulých letech ani letos neodešli vodohospodáři z místa setkání beze stopy. Na závěr slavnostního odpoledního semináře předal generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Ing. Ladislav Haška symbolický šek s částkou 13.750,- Kč ředitelce Oblastní charity Blansko paní Mgr. Janě Sedlákové. Vybrané peníze tak pomohou organizaci, která v regionu zajišťuje ošetřovatelské, pečovatelské a odlehčovací služby, a to včetně hospicové péče. 

 

Voda, jako přírodnina, determinuje život a životní podmínky v osídlených oblastech. Řeka Morava dala svojí existencí i historický název těmto nádherným končinám. A právě na Moravě, v  krajinářsky cenném území Žďárských vrchů, pramení řeka Svratka. Jediným zdrojem v povodí této řeky jsou atmosférické srážky. Těch je v průběhu roku málo, takže region je řazen mezi suché oblasti. Množství a kvalita vody je určujícím faktorem pro hospodářský a společenský rozvoj daného území. S vodou je tedy nutné systematicky hospodařit. Naplnění vodohospodářských cílů a zájmů v uceleném povodí Svratky zajišťuje neformální sdružení RAPOS - Rada povodí Svratky, jejímiž členy jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., Povodí Moravy, s.p., Vírský oblastní vodovod, s.m.o. a zástupci státních, municipiálních a regionálních institucí.

Exkurze na březovský vodovod

exkurze_brezovsky vodovod

 Předávání výtěžku tomboly

predavani vytezku_tomboly