Výzva k předložení akcií

Představenstvo společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Sídlo: Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01, IČ: 49455842, spol. zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1181, (dále jen »Společnost«)  

oznamuje akcionářům, že mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 23. 1. 2014 rozhodnutím o změně stanov schválila přeměnu podoby všech akcií emitovaných Společností. V důsledku tohoto rozhodnutí došlo dne 6. 3. 2014 ke změně podoby všech akcií Společnosti z podoby listinné na podobu zaknihovanou.

Představenstvo společnosti tímto vyzývá akcionáře společnosti k vrácení listinných akcií na jméno a sdělení čísla majetkového účtu včetně specifikace účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a.s. (dále jen »CDCP«), na který mají být akcie zaevidovány, a to ve lhůtě 2 měsíců, která počne běžet dnem zveřejnění této výzvy. Akcie je možné předložit v sídle společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01, a to v pracovních dnech (mimo pátek) v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.

Drží-li akcie zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je oprávněná mít akcie u sebe, splní povinnost předložit akcie k zaknihování tato osoba. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu upozornit zástavního věřitele nebo jinou osobu, která je oprávněná mít akcie u sebe, na tuto výzvu. Nepředloží-li osoba, která byla akcionářem upozorněna na tuto výzvu, akcie k zaknihování, odpovídá akcionáři za škodu tím vzniklou.

Představenstvo společnosti dále upozorňuje akcionáře, že pokud budou v prodlení s výše uvedenými povinnostmi v uvedené lhůtě, bude společnost postupovat dle platné legislativy České republiky, a pokud akcionáři nepředloží své akcie k zaknihování ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu představenstvo určí, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné a příslušné nové zaknihované akcie společnosti budou prodány ve veřejné dražbě.

představenstvo společnosti
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.