Zákaz používání spalovacích motorů na Vranově trvá

Upozorňujeme občany, že spalovací motory na Vranovské přehradě nadále není možné používat.  

V souvislosti se začátkem nové rekreační sezóny na Vranovské přehradě VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., sděluje obyvatelům, že v této lokalitě nadále platí zákaz používání spalovacích motorů. Toto opatření má přispět k ochraně tohoto perspektivního, nezastupitelného a nenahraditelného vodního zdroje.

Tuto informaci VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., zveřejnila již 2. září 2016. Její přílohou je rozhodnutí o změně ochranných pásem Vranov, pravomocné ode dne 7. 12. 2000 (dále jen „Rozhodnutí o OP“). 

V uplynulém období došlo k některým změnám v právních předpisech, proběhla řada důležitých jednání, bylo požádáno o novou změnu – optimalizaci těchto ochranných pásem (OP) a veřejnost je o problematice na Vranově informována z médií. 

VAS ve svém stanovisku vychází a odvolává se na závěry a sdělení ústředních vodoprávních úřadů a rovněž apeluje na trvalé zajištění před ohrožením (tedy na prevenci), nebo přímo před poškozením tohoto vodního zdroje.

V roce 2015 vydalo Ministerstvo dopravy, jako jeden z ústředních vodoprávních úřadů ČR vyhlášku č. 46/2015 Sb. , která umožňuje na vodní nádrži Vranov za určitých podmínek plavbu plavidel se spalovacími motory. Pravomocné „Rozhodnutí o OP“ vodoprávního úřadu však používání spalovacích motorů v takovém rozsahu zakazuje. K tomuto postupu je vodoprávní úřad zmocněn ve vodním zákoně. Proto VAS v roce 2016 informovala o trvale platném zákazu používání spalovacích motorů (v rozsahu dle uvedeného „Rozhodnutí o ochranných pásmech“). Problematika byla silně medializována a veřejnost nebyla mnohdy objektivně informována. VAS proto uvádí následující skutečnosti:

       1. „Rozhodnutí o OP“ nebylo žádným dokumentem ani novým vodoprávním řízením zrušeno, dosud ani změněno, a proto je platné.

    2. Tuto skutečnost potvrdili zástupci tří ústředních vodoprávních úřadů ČR – Ministerstva životního prostředí (MŽP), Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva dopravy (MD) po společném jednání, které proběhlo dne 23. 7. 2015 na MD a ve sdělení MŽP (i MZe) se mj. uvádí: „Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství zastává názor, že vyhláška č. 46/2015 Sb. sice stanoví omezení plavebního provozu na nádržích uvedených v příloze vyhlášky, tedy i na nádrži Vranov, avšak rozhodnutí Okresního úřadu Znojmo o stanovení pásem hygienické ochrany vodárenského odběru z vodní nádrže Vranov je rozhodnutím, které nebylo řádným postupem zrušeno/změněno a zůstává proto i nadále v platnosti. Ministerstvo dopravy tento názor respektuje s tím, že by měly být posouzeny nové skutečnosti a všechny dotčené veřejné zájmy. …….

Do okamžiku případné změny rozhodnutí o ochranném pásmu vodního zdroje vydaného Okresním úřadem Znojmo, bude toto rozhodnutí zúčastněnými resorty respektováno“ (MŽP, č.j.: 52495/ENV/15 ze dne 28. 7. 2015).

3. Ve smyslu aktuálního znění vodního zákona jsou rozhodnutí o stanovení nebo změně OP považována za opatření obecné povahy, tedy mají obecnou závaznost.

4. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,  jako oprávněný subjekt zajistila návrh dokumentace pro změnu ochranných pásem vodního zdroje Vranov, vycházela přitom z platných právních předpisů a posoudila veřejné zájmy, tak jak bylo požadováno. Svůj návrh řádně odůvodnila a předložila příslušnému vodoprávnímu úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Řízení dosud nebylo ukončeno.

Ve smyslu výše uvedeného, s důrazem na sdělení ústředních vodoprávních úřadů ČR, VAS veřejnosti oznamuje, že „Rozhodnutí o ochranných pásmech“ z roku 2000 musí být respektováno, v opačném případě budou zahajována řízení za porušení ustanovení vodního zákona.