Změny v orgánech společnosti

Došlo ke změnám v představenstvu a dozorčí radě.  

K datu 28. 2. 2011 skončilo funkční období dvou členů představenstva - Ing. Josefa Kodeta a Ing. Miroslava Klose.

Ve smyslu § 194 odst. 2 obchodního zákoníku funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Podle ustanovení článku 23 odst. 5 stanov společnosti musí dozorčí rada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva za člena, jehož členství v představenstvu zaniklo.

V souladu s volebním řádem pro volbu a odvolání členů představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. proběhla na zasedání dozorčí rady volba dvou členů představenstva.

  • S účinností od 21. 4. 2011 za členy představenstva byli zvoleni Ing. Bc. Jiří Crha a  Mgr. Roman Fabeš.

Dnem 21. 4. 2011 skončil na základě odstoupení z funkce člena dozorčí rady Ing. Petr Nezveda.

Na zasedání představenstva dne 11. 5. 2011 byl místopředsedou představenstva zvolen doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc.