Zpráva o společenské odpovědnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., v roce 2015 a cíle pro rok 2016

Rok 2015 byl z hlediska sledování principů společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje rokem pilotním. Poprvé byly tyto aktivity komplexně plánovány, a to jako součást marketingového plánu společnosti.  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je firmou, která se chová odpovědně nejen v oblasti podnikání, obchodních rozhodnutí a strategií, ale také v oblasti životního prostředí a sociálního dopadu fungování firmy v regionech, kde působí. Dlouhodobě dbá na nadstandardní péči o životní prostředí, zaměstnance i potřeby veřejnosti. Stává se tak společensky odpovědnou firmou. Tuto její snahu ocenil v listopadu roku 2015 i hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, když společnost zvítězila ve své kategorii soutěže o Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Ve stejné soutěži v Kraji Vysočina se společnost umístila na 3. místě. Získaná ocenění v rámci Ceny hejtmana Jihomoravského kraje a Ceny hejtmana Kraje Vysočina byla prezentována v řadě mediálních výstupů a jsou vnímána jako velmi prestižní záležitost. Loga jsou využívána v rámci celkové firemní prezentace.

V oblasti životního prostředí je ve společnosti zaveden systém environmentálního řízení dle normy  ISO 14 001. Pro zajištění efektivní účinnosti nově budovaných i modernizovaných technologických zařízení na výrobu pitné vody a pro čištění odpadních vod byly z iniciativy naší společnosti zpracovány a jsou k dispozici Standardy úpravy vody a metodika Posuzování a návrh technologického řešení a strojního vybavení nově budovaných a rekonstruovaných čistíren odpadních vod a dále pak standardy jednotlivých divizí pro návrh a budování sítí vodovodů a kanalizací. Jako služba zaměstnancům a současně jako podpoření eliminace nevhodné likvidace nebezpečných odpadů je zaveden napříč celou společností sběr elektroodpadů, zářivek a baterií pro zaměstnance společnosti.  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se věnuje také environmentální výchově, kdy jsou pro školy jednotlivých stupňů, veřejnost i zástupce vlastníků provozované infrastruktury realizovány exkurze, odborné semináře a dny otevřených dveří na čistírnách odpadních vod, úpravnách vody a dalších provozovaných objektech. Zaměstnanci společnosti se také aktivně účastní konferencí zaměřených na sdělování nových poznatků v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí.

Celkem bylo na rok 2015 naplánováno 123 akcí, a to jak celofiremních, tak i divizních. Cíleny byly na všechny námi sledované skupiny – odběratele, veřejnost, odbornou veřejnost, akcionáře. Kromě toho bylo v roce 2015 připraveno dalších 44 akcí pro zaměstnance. V rámci sponzorství a darů bylo realizováno ještě 40 akcí, v bnichž jsme se většinou zaměřili na podporu aktivit dětí a handicapovaných.

K nejvýznamnějším plánovaným akcím, které byly realizovány, patří:
 1. Nový vzhled faktury – faktura nově přináší odběratelům množství důležitých informací o kvalitě pitné vody, ceně vody, propagujeme v ní pití kohoutkové vody
 2. Světový den vody – jako upozornění na důležitost správného hospodaření s pitnou vodou pořádáme každoročně oslavy Světového dne vody. Oslavy probíhají jak celospolečensky, nejčastěji konferencí spojenou s odbornými exkurzemi, tak i na jednotlivých divizích formou setkávání s veřejností, dny otevřených dveří na úpravnách vody a čistírnách odpadních vod
 3. Významným počinem roku 2015 byla rekonstrukce a zpřístupnění vodojemu Kostelíček v Třebíči veřejnosti, kdy se vodárenský objekt stal muzeem vodárenství, vyhlídkovou rozhlednou a turistickou zajímavostí. Podobné aktivity se daří i jinde, například na Blanensku se ve vyhlídku proměnil vodojem v Boskovicích. Vyhledávány jsou další možné zajímavé lokality, které by bylo možné využít obdobným způsobem.
 4. Projekt Znám křišťálovou studánku - projekt obnovy studánek na Žďársku a Třebíčsku organizovaný místními akčními skupinami, kde naše společnost zajišťuje kontroly kvality vody a osvětu ve školách
 5. Exkurze pro školy ve vodohospodářských objektech s důrazem na vysvětlení koloběhu vody v přírodě
 6. Cyklovýlety pro rodiny s dětmi a další zájemce s poznáváním míst, odkud bereme vodu, kde ji upravujeme a kde čistíme
 7. Vzdělávací videa o zajímavých místech propojujících člověka s přírodou – vodní díla, vodní zdroje apod.
 8. Organizace fotosoutěže pro dospělé – s mottem Voda a život
 9. Organizace výtvarné soutěže pro děti se zaměřením na význam pitné vody – každoročně ve spolupráci s Městem Znojmo
 10. Podpora činnosti Sdružení dobrovolných hasičů – např. Hasičské pouti ve Křtinách
 11. Orientace veřejnosti ve městech – podpora map (ať nástěnných či tištěných) firemními bannery
 12. Za vodu stejně jako za internet - mediální kampaň k ceně vody
 13. Odborná vystoupení našich odborníků na specializovaných konferencích v ČR i v zahraničí
 14. Podpora nemocnice v Žďáru nad Sázavou - k 30 letům výročí nemocnice a podpora asociace pomáhající lidem s autismem na Vysočině, příspěvek na sociální automobil pro Sdružení Slepíši, podpora charitativním, nadačním a dalším organizacím v lokalitách naší působnosti
 15. Finanční podpora vydání brožury pro ZŠ - První pomoc není věda
 16. Bylo vydáno a publikováno 25 tiskových zpráv – nejvýznamnější mediální výstupy – hlavní zpravodajství na TV Prima – 1x, Události v regionech – 6x, Český rozhlas Brno – 3x, 2x rozsáhlá prezentace v oborovém časopise SOVAK
 17. Prezentační akce ve spolupráci se svazky:
 • Třebíč  – slavnostní otevření vodojemu Kostelíček,
 • Brno-venkov – otevření čistírny odpadních vod Žabčice,
 • Boskovice – tisková konference k investičním akcím  v okrese, pomoc svazku při prezentaci dohody s Kunštátem
 • Žďár nad Sázavou – otevření úpravny vody Mostiště
 • Znojmo – otevření a tisková konference k úpravně vody, fotosoutěž, výtvarná soutěž a mnoho dalších,
 • Jihlava – vzhledem k problematické situaci v regionu související s vystoupením Jihlavy ze svazku jsme se zaměřili především na šíření pozitivních informací o naší činnosti a vznik tiskových zpráv svazku k situaci týkající se vystoupení Jihlavy ze svazku

18. Tábor s vodou bez starostí – nový projet ve   spolupráci s vodohospodářskými laboratořemi – nabídka prověření zdrojů vhodných pro odběr vody neziskovým organizacím, které pořádají letní dětské rekreace

19. Firemní tiskoviny a prezentace určené pro všechny cílové skupiny – Nabídka služeb, telefonní seznamy, výroční zpráva, časopis Vodárenské kapky, apod.

20. Kolektivní smlouva – upravuje vztah zaměstnanců a vedení firmy

21. Upevnění vztahu mezi zaměstnanci sportovními aktivitami – v jednotlivých divizích jsou již tradičně pořádány turnaje v kuželkách, stolním tenise, metané, paintballu. Kromě toho se tým VAS každoročně účastní Vodohospodářských her, tedy sportovního klání pro zaměstnance všech tuzemských vodárenských společností, kde náš tým již dva roky po sobě tuto soutěž vyhrál.

22. Po delší době se taktéž uskutečnil Ples VAS, určený zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům

Kromě výše vyjmenovaných akcí pokračovala řada aktivit, které již mají ve společnosti svoje tradiční místo. Patří k nim například vydávání firemního časopisu Vodárenské kapky, příprava a vydávání Výroční zprávy společnosti a řada dalších akcí organizovaných zejména v jednotlivých divizích.

V roce 2015 jsme připravili také některé akce, které nebyly plánovány, ale reagovaly na aktuální potřebu. Patří k nim:

 1. E-Kapka – zcela nová aktivita, informační leták elektronicky distribuovaný k odběratelům. Vždy reaguje na aktuální obecná témata týkající se oboru a občana (připojení na kanalizaci a povinnosti s tím související, kontroly kvality pitné vody, cena vody a její tvorba apod.)
 2. 2x odborný seminář na téma dotací z Operačního programu Životní prostředí ve spolupráci se SOVVI a SVKMO s.r.o. (březen, listopad) – cílem je informovat zejména vlastníky vodohospodářské infrastruktury o aktuálních možnostech čerpání finančních prostředků na základě vypsaných dotačních titulů Evropské unie, nejčastěji z Operačního programu životní prostředí

Přestože byly aktivity v rámci společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje v rámci VAS v roce 2015 poprvé sledovány a vyhodnocovány, potvrdilo se, že mají pro společnost značný význam a prospěch. Společenská odpovědnost se poprvé v daném roce stala předmětem propagace společnosti, a to v podobě krátkých informací zveřejněných v Nabídce služeb VAS a Zprávě představenstva 2015.

Pro následující období bude nutné soustředit se na oblasti:

1)      Komunikační kanály - je nutné uvažovat o opatřeních směřujícím k základním firemním komunikačním kanálům s odběrateli. Jedná se zejména o zjednodušení současné komplikované struktury internetových stránek v souvislosti s tím, že v této době je elektronická komunikace, informační technologie, sdílení a využívání dat na obrovském vzestupu. Zároveň lze s miniaturizací uživatelských zařízení a technologií pozorovat v oblasti webových stránek a aplikací vlnu zjednodušování. Vše se zpřehledňuje a nastavuje tak, aby ovládání a využívání bylo značně intuitivní. Čím dál větší důraz se klade na on-line komunikace v reálném čase (chatové skupiny, videopřenos). Dalším výrazným prvkem je mobilita. Tedy aplikace pro chytré mobilní telefony - verzi webu pro mobilní telefony, kdy velká část ovládání a získávání informací se přesouvá právě sem.

2)      Projekty pro školy - je vhodné zaměřit se na oblast dlouhodobějších projektů pro školy. Zde byla již zahájena spolupráce s Nadací Partnerství na grantové soutěži pro školy se zaměřením na zadržování vody v okolí škol.

3)      Zapojení institucí - sbíráme podněty od vedení obcí, v jakých oblastech by se naše společnost mohla zapojit do života v obci – instalace pítek, propagace kohoutkové vody, organizační zajištění akcí.

4)      Dobrovolnictví - do budoucna chceme najít cestu k dobrovolnictví v rámci naší společnosti – a to jak v sociální oblasti, tak v oblasti životního prostředí, například aktivním zapojením se do úklidů v zařízeních pro handicapované nebo zapojením se do projektu Ukliďme Česko.


Mgr. Iva Šebková

Vedoucí marketingu a komunikace

Pro lepší vyvsvětlení, co naše společnost dělá, vznikl tento obrázek

Z vodojemu se stalo muzeum a vyhledávaný turistický cíl